Business Analyst (BA)

20 vacancies

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/26/2022 22:12:29

Python/Odoo Developer

10 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
05/20/2022 00:41:21

Customer Consultant

10 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/06/2022 04:58:14

Sales Engineer

9 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/06/2022 05:00:00

IoT Developer

8 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
05/20/2022 00:39:12

Project Developer

5 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/30/2022 22:26:28

Sales Executive

5 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/21/2022 05:28:36

Full Stack Developer

5 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/15/2022 05:16:36

Front End Developer

3 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/22/2022 00:56:33

Software Tester

3 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/22/2022 03:01:36

Website Developer

2 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/15/2022 05:17:01

Partnership Manager

2 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/06/2022 05:34:07

Quality Assurance Executive

2 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/06/2022 05:55:01

PLC Developer

2 vacancies

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
05/20/2022 00:39:26

Content Executive

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/19/2022 21:13:54

SEO Executive (Hanoi)

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/06/2022 22:17:18

Media Executive

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/27/2022 21:57:21

HR Manager

- Đề xuất chiến lược nhân sự ngắn hạn và dài hạn theo mục tiêu của công ty. - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, ...

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/26/2022 23:29:51

Project Developer (Ha Noi)

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/06/2022 03:10:32

Fresher Developer

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/30/2022 21:05:33

Full Stack Developer (Ha Noi)

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/06/2022 03:11:30

Website Developer (Ha Noi)

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/06/2022 03:29:04

Python/Odoo Developer (Ha Noi)

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/06/2022 03:33:14

Front End Developer (Ha Noi)

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/06/2022 03:38:04

Sales Executive (Ha Noi)

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/06/2022 03:40:41

Designer

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/06/2022 06:02:58

SEO Executive

6th Floor, Taiyo Building, No.97 Bach Dang, Ha Ly  Ward, Hong Bang District, Hai Phong City, TP Hải Phòng Viet Nam
06/06/2022 06:06:03

Fresher Developer (Ha Noi)

8th Floor, CIC Tower, 219 Trung Kinh, Yen Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Hà Nội Viet Nam
06/06/2022 04:05:07

Viindoo always aims for a dynamic working environment with a team of young, well-qualified and open-minded professionals waiting for you!

Join Viindoo today!