Business Analyst (BA)

20 vị trí đang mở

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
15/08/2022 21:54:30

Chuyên viên Tư vấn và Hỗ trợ khách hàng

10 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 19:35:05

Lập trình viên Python/Odoo

10 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
15/08/2022 08:02:16

Kỹ sư Bán hàng

9 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
14/08/2022 22:51:28

Thực tập sinh Marketing

9 vị trí đang mở


Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
17/08/2022 05:34:20

Lập trình viên IoT

8 vị trí đang mở


Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
15/08/2022 04:19:12

Chuyên viên Truyền thông Sự kiện (Hà Nội)

5 vị trí đang mở


Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
10/08/2022 21:20:10

Chuyên viên Quảng cáo (Hà Nội)

5 vị trí đang mở


Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
02/08/2022 22:23:25

Chuyên viên Quảng cáo

5 vị trí đang mở


Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
17/08/2022 00:01:35

Lập trình viên Fullstack

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 04:36:16

Kỹ thuật viên Dự án

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 03:38:24

Chuyên viên Kinh doanh

5 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
17/08/2022 04:50:31

Lập trình viên PLC (Hà Nội)

5 vị trí đang mở

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
10/08/2022 21:19:00

Chuyên viên Truyền thông Sự kiện

5 vị trí đang mở


Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
10/08/2022 21:20:10

Chuyên viên Kiểm thử Phần mềm

3 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 05:02:45

Lập trình viên Front End

3 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 04:54:41

Partnership Manager

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 05:10:13

Lập trình viên PLC

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 09:10:10

Chuyên viên Quản lý chất lượng (QA)

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 05:13:20

Lập trình viên Website

2 vị trí đang mở

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 05:14:37

Fresher Developer

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
17/08/2022 04:30:43

Chuyên viên Nhân sự - Tuyển dụng và Đào tạo

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
17/08/2022 08:50:08

Chuyên viên SEO (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
17/08/2022 05:38:55

Lập trình viên Python/Odoo (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
14/08/2022 21:37:00

Lập trình viên IoT (Hà Nội)

 

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
15/08/2022 04:19:12

Trưởng phòng Nhân sự Hành chính


Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
16/08/2022 21:37:17

Fresher Developer (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
17/08/2022 03:21:02

Lập trình viên Front End (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
16/08/2022 05:18:43

Chuyên viên SEO

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
17/08/2022 05:38:55

Lập trình viên Fullstack (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
16/08/2022 05:24:40

Kỹ thuật viên Dự án (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
16/08/2022 05:26:02

Lập trình viên Website (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
16/08/2022 05:27:06

Chuyên viên Thiết kế


Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
17/08/2022 02:48:35

Chuyên viên Kinh doanh (Hà Nội)

Tầng 8, CIC Tower, Ngõ 219 đường Trung Kính, Phường Yên Hòa
Quận Cầu Giấy
Hà Nội
Hà Nội Việt Nam
16/08/2022 22:28:35

Chuyên viên Biên tập Nội dung

Tầng 6, Tòa Nhà Taiyo, Số 97 Bạch Đằng, Phường Hạ Lý
Quận Hồng Bàng
Hải Phòng
TP Hải Phòng Việt Nam
17/08/2022 05:34:20

Viindoo luôn hướng đến việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động với đội ngũ chuyên viên trẻ, giỏi chuyên môn và sẵn sàng đổi mới đang chào đón bạn!

Hãy gia nhập cùng Viindoo ngay hôm nay!