Chuỗi Cung Ứng Sửa Chữa

Chuỗi Cung Ứng Sửa Chữa

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

2.381.216 ₫ 2.381.216 ₫

2.381.216 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_repair_supply
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/14.0/to_repair_supply
Đọc mô tả cho v 12.0 v 11.0 v 13.0
Yêu cầu các App Inventory (stock) Invoicing (account) Sales (sale_management) Repairs (repair) Discuss (mail)
Bao gồm các Phụ Thuộc Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Quyền Sửa Chữa Báo Cáo Sửa Chữa
Các mở rộng Chấm công sửa chữa