Báo Cáo Sửa Chữa

Báo Cáo Sửa Chữa

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

3.5

1.807.158 ₫ 1.807.158 ₫

1.807.158 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_repair
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/14.0/viin_repair
Đọc mô tả cho v 12.0 v 13.0 v 11.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Inventory (stock) Repairs (repair) Sales (sale_management) Discuss (mail)
Bao gồm các Phụ Thuộc Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Quyền Sửa Chữa
Các mở rộng Chuỗi Cung Ứng Sửa Chữa Lệnh Sửa Chữa Từ Yêu Cầu Bảo Trì Yêu cầu sửa chữa từ yêu cầu bảo hành