Báo Cáo Sửa Chữa

Báo Cáo Sửa Chữa

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

50,55 50,55
v 15.0 1
Demo
Tên kỹ thuật viin_repair
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_repair
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0 v 14.0 v 13.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Invoicing (account) Inventory (stock) Sales (sale_management) Repairs (repair)
Bao gồm Các phụ thuộc Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Quyền Sửa Chữa
Các mở rộng Chuỗi Cung Ứng cho Sửa Chữa Đề nghị Sửa chữa từ Yêu cầu Bảo hành Lệnh Sửa Chữa Từ Yêu Cầu Bảo Trì