Lệnh Sửa Chữa Từ Yêu Cầu Bảo Trì

Lệnh Sửa Chữa Từ Yêu Cầu Bảo Trì

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.9

176,43 176,43
v 15.0 1
Demo
Tên kỹ thuật to_repair_request_from_maintenance
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_repair_request_from_maintenance
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Invoicing (account) Employees (hr) Inventory (stock) Sales (sale_management) Repairs (repair) Maintenance (maintenance)
Bao gồm Các phụ thuộc Tích hợp Thiết bị và Kho vận Quyền Sửa Chữa Mở Rộng Form Yêu Cầu Bảo Trì Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Báo Cáo Sửa Chữa
Các mở rộng Yêu Cầu Sửa Chữa Với Lịch Bảo Trì