Chuỗi Cung Ứng Sửa Chữa

Chuỗi Cung Ứng Sửa Chữa

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

3.5

2.446.860 ₫ 2.446.860 ₫

2.446.860 ₫
v 13.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_repair_supply
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/13.0/to_repair_supply
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0 v 14.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Inventory (stock) Sales (sale_management) Discuss (mail) Repairs (repair)
Bao gồm các Phụ Thuộc Báo Cáo Sửa Chữa Quyền Sửa Chữa
Các mở rộng Chấm công sửa chữa