Phần mềm Viindoo cho Ngành dọc

Phần mềm Viindoo cho Ngành dọc

Bộ Video hướng dẫn ứng dụng Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo theo đặc thù các ngành.

Responsible Hue Nguyen
Last Update 04/11/2024
Completion Time 25 minutes
Members 1
  • Công ty Cơ khí chế tạo
    • Phần 1 | Các tính năng chính và Quy trình quản lý trên Phần mềm
    • Phần 2 | Cách Quản lý và Vận hành trên phần mềm Viindoo