Phần mềm Viindoo cho Ngành dọc

Phần mềm Viindoo cho Ngành dọc

Bộ Video hướng dẫn ứng dụng Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp Viindoo theo đặc thù các ngành.

Người Phụ trách Nguyễn Thị Hồng Huế
Cập nhật lần cuối 11/04/2024
Thời gian Hoàn thành 25 phút
Thành viên 1
  • Công ty Cơ khí chế tạo
    • Phần 1 | Các tính năng chính và Quy trình quản lý trên Phần mềm
    • Phần 2 | Cách Quản lý và Vận hành trên phần mềm Viindoo