Lệnh Sửa Chữa Từ Yêu Cầu Bảo Trì

Lệnh Sửa Chữa Từ Yêu Cầu Bảo Trì

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

3.992.893 ₫ 3.992.893 ₫

3.992.893 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_repair_request_from_maintenance
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_repair_request_from_maintenance
Yêu cầu các App Discuss (mail) Invoicing (account) Employees (hr) Inventory (stock) Sales (sale_management) Repairs (repair) Maintenance (maintenance)
Bao gồm các Phụ Thuộc Thiết Bị Và Kho Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Báo Cáo Sửa Chữa Quyền Sửa Chữa Mở Rộng Form Yêu Cầu Bảo Trì