Quản lý chất lượng sản xuất

Quản lý chất lượng sản xuất

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

3.5

5.042.914 ₫ 5.042.914 ₫
v 15.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_quality_mrp
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_quality_mrp
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 16.0 v 14.0
Yêu cầu các App Manufacturing (mrp) Discuss (mail) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Quản lý Chất lượng Quản lý Chất lượng Sản phẩm Kiểm soát Chất lượng Kho