Quản lý chất lượng sản xuất

Quản lý chất lượng sản xuất

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

3.5

8.082.694 ₫ 8.082.694 ₫
v 12.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_quality_mrp
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 13.0 v 15.0 v 16.0 v 14.0
Yêu cầu các App Manufacturing (mrp) Inventory (stock) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Mrp Workorder Quality Base Stock Quality Control