Cấp bậc Nhân viên

Cấp bậc Nhân viên

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

3.5

348.359 ₫ 348.359 ₫
v 15.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_hr_employee_grade
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_hr_employee_grade
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 16.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Các mở rộng Chức danh Nhân viên