Criptolago payment for Odoo

Criptolago payment for Odoo

bởi César Cordero Rodríguez <cesar.cordero.r@gmail.com>

MIỄN PHÍ
v 16.0 Bên thứ ba 28
Tên kỹ thuật website_criptolago_payment
Giấy phép OPL-1
Website https://rockcesar.github.io/
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Website (website)