Tính lại kết quả khảo sát

Tính lại kết quả khảo sát

bởi Viindoo

1.611.677 ₫ 1.611.677 ₫

1.611.677 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_survey_recompute_results
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_survey_recompute_results
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Surveys (survey) Discuss (mail)