Quyền truy cập Bán hàng / CRM cho người theo dõi

Quyền truy cập Bán hàng / CRM cho người theo dõi

bởi Viindoo

3.5

336.650 ₫ 336.650 ₫

336.650 ₫
v 15.0 1
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_sale_crm_follower_access_right
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_sale_crm_follower_access_right
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App CRM (crm) Discuss (mail) Invoicing (account) Calendar (calendar) Sales (sale_management) Contacts (contacts)