Quản lý Tài liệu Tuyển dụng

Quản lý Tài liệu Tuyển dụng

bởi Viindoo

3.5

17.219.429 ₫ 17.219.429 ₫

17.219.429 ₫
v 15.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật viin_document_hr_recruitment
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/viin_document_hr_recruitment
Đọc mô tả cho v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Calendar (calendar) Recruitment (hr_recruitment) Employees (hr)
Bao gồm các Phụ Thuộc Mô-đun Cơ Sở Quản lý Tài liệu Quản lý Tài liệu Nhân sự Thời hạn Token