Truy vết bảo trì thiết bị

Truy vết bảo trì thiết bị

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

2.352.177 ₫ 2.352.177 ₫

2.352.177 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_stock_equipment_hierarchy
Giấy phép OPL v1.0
Website http://viindoo.com/apps/app/1.0/to_stock_equipment_hierarchy
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Inventory (stock) Maintenance (maintenance)
Bao gồm các Phụ Thuộc Thiết Bị Và Kho