Truy vết bảo trì thiết bị

Truy vết bảo trì thiết bị

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

3.5

2.436.709 ₫ 2.436.709 ₫

2.436.709 ₫
v 15.0 0
Demo Video Demo
Tên kỹ thuật to_stock_equipment_hierarchy
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/1.0/to_stock_equipment_hierarchy
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Inventory (stock) Maintenance (maintenance)
Bao gồm các Phụ Thuộc Thiết Bị Và Kho Thiết bị & Phụ kiện