Phân tích chi phí, định mức tiêu hao sản xuất

Phân tích chi phí, định mức tiêu hao sản xuất

bởi Viindoo

4.9

337,58 337,58
v 15.0 1
Demo
Tên kỹ thuật to_mrp_account_standard_consumption
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_mrp_account_standard_consumption
Đọc mô tả cho v 16.0
Yêu cầu các App Manufacturing (mrp) Discuss (mail) Purchase (purchase) Invoicing (account) Inventory (stock)
Bao gồm Các phụ thuộc Kế toán Sản xuất Định mức Tiêu hao trong Sản xuất Phân tích chi phí sản xuất - Bản vá 1