2.352.177 ₫ 2.352.177 ₫

2.352.177 ₫
v 15.0 1
Demo
Tên kỹ thuật to_approvals
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_approvals
Đọc mô tả cho v 13.0 v 14.0
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr)
Bao gồm các Phụ Thuộc Ứng dụng HR Cơ sở
Các mở rộng Đề nghị Tuyển dụng Phê duyệt Tăng ca Phê duyệt Bảng chấm công Nhân sự Phê duyệt sửa chữa