Ghi chú PoS cho việc in phiếu thu

Ghi chú PoS cho việc in phiếu thu

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

159.716 ₫ 159.716 ₫

159.716 ₫
v 14.0 2
Demo
Tên kỹ thuật to_pos_note
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/14.0/to_pos_note
Đọc mô tả cho v 12.0 v 10.0 v 11.0 v 13.0 v 15.0
Yêu cầu các App Inventory (stock) Invoicing (account) Point of Sale (point_of_sale) Discuss (mail)