Ứng dụng này làm gì =================== Thêm thông tin Nhà cung cấp, Khách hàng, Ngày hết hạn bảo hành vào Thiết bị. Ấn bản được Hỗ trợ ================== 1. Ấn bản Community 2. Ấn bản Enterprise
Bảo hành Thiết bị Đối tác

Bảo hành Thiết bị Đối tác

bởi Viindoo T.V.T Marine Automation (aka TVTMA)

4.689.134 ₫ 4.689.134 ₫ 4689134.0 VND

4.689.134 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_equipment_partner_infor
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/14.0/to_equipment_partner_infor
Đọc mô tả cho v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Employees (hr) Inventory (stock) Discuss (mail) Maintenance (maintenance)
Bao gồm các phụ thuộc Thiết Bị Và Kho Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Mốc Sản Phẩm Kho bảo hành Bảo hành

Ứng dụng này làm gì

Thêm thông tin Nhà cung cấp, Khách hàng, Ngày hết hạn bảo hành vào Thiết bị.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

Phần mềm này và các tệp liên kết ("Phần mềm") được sử dụng (chạy, tuỳ biến, chạy sau khi được tuỳ biến) chỉ khi bạn mua được giấy phép có hiệu lực từ tác giả, điển hình như qua các Ứng dụng Odoo, hoặc trong trường hợp bạn nhận được thoả thuận bằng văn bản từ tác giả của Phần mềm (chi tiết tại tệp COPYRIGHT).

Bạn có thể phát triển các phân hệ Odoo có sử dụng Phần mềm như một Thư viện (thường là phụ thuộc vào, nhập vào và sử dụng nguồn của nó) nhưng không sao chéo bất kỳ mã nguồn hay tài liệu nào thuộc Phần mềm. Bạn có thể phân phối những phân hệ này theo giấy phép mà bạn lựa chọn, miễn sao nội dung giấy phép đó tương tích với điều khoản của Giấy phép Phần mềm Độc quyền Odoo (ví dụ: LGPL, MIT hay bất kỳ loại giấy phép phần mềm độc quyền nào tương tự vậy).

Nghiêm cấm phát hành, phân phối, cấp phép lại hoặc bán bản sao của Phần mềm hoặc bản sao Phần mềm đã được sửa đổi.

Thông báo bản quyền và chấp thuận nêu trên buộc phải được bao gồm trong tất cả các bản sao hoặc các phần quan trọng của Phần mềm.

PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG", KHÔNG BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO VỀ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CÓ TÁC GIẢ HOẶC CHỦ SỞ HỮU BẢN QUYỀN NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ KHIẾU NẠI, THIỆT HẠI HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ KHÁC NÀO TRONG PHẠM VI HỢP ĐỒNG, CÁC THIỆT HẠI HOẶC CÁCH KHÁC, PHÁT SINH TỪ, NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN KẾT VỚI PHẦN MỀM HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KINH DOANH KHÁC TẠI PHẦN MỀM.