VAD - Báo cáo tuổi tồn kho

VAD - Báo cáo tuổi tồn kho

bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

3.5

153,39 153,39
v 13.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_vad_stock_age_report
Giấy phép OPL-1
Yêu cầu các App Invoicing (account) Inventory (stock) Discuss (mail)
Bao gồm Các phụ thuộc Kho của địa điểm kho Mô-đun Cơ Sở Báo Cáo Tuổi Tồn Kho