5.894.963 ₫ 5.894.963 ₫

5.894.963 ₫
v 13.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_einvoice_summary
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/13.0/to_einvoice_summary
Đọc mô tả cho v 14.0
Yêu cầu các App Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm các Phụ Thuộc Thông tin chung của hóa đơn điện tử Chuyển đổi số sang chữ tiếng Việt Số hóa đơn giá trị gia tăng Nhóm các dòng Hóa đơn Dòng hóa đơn đảo ngược
Các mở rộng Accounting VN-invoice Summary