1.611.677 ₫ 1.611.677 ₫

1.611.677 ₫
v 12.0 3
Demo
Tên kỹ thuật to_stock_equipment
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0
Yêu cầu các App Inventory (stock) Employees (hr) Maintenance (maintenance) Discuss (mail)
Các mở rộng Tích hợp Thiết bị theo bộ và Kho Phân cấp thiết bị bảo trì Equipment Warranty Partner Stock Equipment Maintenance Schedule Repair Order from Maintenance Request Tài Sản Thiết bị Và Kho