3.615.942 ₫ 3.615.942 ₫
v 10.0 1
Demo
Tên kỹ thuật quality
Giấy phép OPL-1
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0 v 15.0 v 16.0
Yêu cầu các App Purchase Management (purchase) Inventory Management (stock) Invoicing (account) Sales (sale) Discuss (mail)
Các mở rộng MRP features for Quality Control