Bảo hành Thiết bị Đối tác

Bảo hành Thiết bị Đối tác

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

4.588.198 ₫ 4.588.198 ₫

4.588.198 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_equipment_partner_infor
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/15.0/to_equipment_partner_infor
Yêu cầu các App Discuss (mail) Employees (hr) Inventory (stock) Maintenance (maintenance)
Bao gồm các Phụ Thuộc Thiết Bị Và Kho Thông tin đối tác cho từng Số Lô / Serial Kho bảo hành Mốc Sản Phẩm Bảo hành