Tiếp sức cho Doanh nghiệp của bạn

Phần mềm quản trị doanh nghiệp hàng đầu thế giới trên nền tảng điện toán đám mây

15-Ngày Dùng Thử

Tiny Biz

4.000.000 ₫
/ tháng

Small Biz

9.000.000 ₫
/ tháng

Medium Biz

19.000.000 ₫
/ tháng
Không gian lưu trữ 1 GB 10 GB 35 GB 75 GB
Băng thông 100 GB 100 GB 250 GB 750 GB
Tài khoản 500 10 25 75
Sao lưu dữ liệu 2 3 5
Bảo mật với SSL
Tải lên module tùy chỉnh
Hỗ trợ qua Email
Hỗ trợ qua Điện thoại
Hỗ trợ qua Live-Chat
Hỗ trợ qua Diễn đàn
Trợ giúp Tư vấn Triển khai (10h online)
Trợ giúp Di chuyển Dữ liệu từ phần mềm khác
Đào tạo Tính năng (gói 10h online)
Hỗ trợ qua Skype
Trợ giúp Tùy biến
Tư vấn Online
Dùng thử - Miễn phí

15-Ngày Dùng Thử

  Tính năng

 • 1 GB Không gian lưu trữ
 • 100 GB Bandwidth
 • 500 Tài khoản
 • Backups
 • Bảo mật với SSL
 • Custom module uploads

Tiny Biz

4.000.000 ₫
/ tháng

  Tính năng

 • 10 GB Không gian lưu trữ
 • 100 GB Bandwidth
 • 10 Tài khoản
 • 2 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Custom module uploads

  Điều khoản

 • Hỗ trợ qua Email
 • Hỗ trợ qua Điện thoại
 • Hỗ trợ qua Live-Chat
 • Hỗ trợ qua Diễn đàn
 • Trợ giúp Tư vấn Triển khai (10h online)
 • Đào tạo Tính năng (gói 10h online)

Small Biz

9.000.000 ₫
/ tháng

  Tính năng

 • 35 GB Không gian lưu trữ
 • 250 GB Bandwidth
 • 25 Tài khoản
 • 3 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh

  Điều khoản

 • Hỗ trợ qua Diễn đàn
 • Hỗ trợ qua Email
 • Hỗ trợ qua Live-Chat
 • Hỗ trợ qua Skype
 • Trợ giúp Tư vấn Triển khai (10h online)
 • Trợ giúp Tùy biến
 • Hỗ trợ qua Điện thoại
 • Đào tạo Tính năng (gói 10h online)
 • Tư vấn Online

Medium Biz

19.000.000 ₫
/ tháng

  Tính năng

 • 75 GB Không gian lưu trữ
 • 750 GB Bandwidth
 • 75 Tài khoản
 • 5 Sao lưu dữ liệu
 • Bảo mật với SSL
 • Tải lên module tùy chỉnh

  Điều khoản

 • Hỗ trợ qua Email
 • Hỗ trợ qua Điện thoại
 • Hỗ trợ qua Live-Chat
 • Hỗ trợ qua Diễn đàn
 • Hỗ trợ qua Skype
 • Trợ giúp Tư vấn Triển khai (10h online)
 • Trợ giúp Di chuyển Dữ liệu từ phần mềm khác
 • Trợ giúp Tùy biến
 • Đào tạo Tính năng (gói 10h online)
 • Tư vấn Online