Payment Terms - Payment and Debt Management

Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn:
- cách tạo các điều khoản thanh toán, các ứng dụng, tình huống sử dụng điều khoản thanh toán
- cách ghi nhận các khoản thanh toán từ Khách hàng, Nhà cung cấp
- cách kiểm soát, tìm kiếm, tra cứu thông tin về công nợ của Khách hàng, Nhà cung cấp
trong phần mềm Viindoo/ERPOnline.
Views
241 Total Views
1 Members Views
240 Public Views
Share on Social Networks
Share Link
Use permanent link to share in social media
Share by mail

Please login to share this video by email.

Embed in your website