Thiết Bị Và Kho

Thiết Bị Và Kho

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

1.717.551 ₫ 1.717.551 ₫ 1717551.0 VND

1.717.551 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_stock_equipment
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu (các) app Inventory (stock) Discuss (mail) Employees (hr) Maintenance (maintenance)
Các mở rộng Lịch Bảo Trì Thiết Bị Kho Tích hợp Thiết bị theo bộ và Kho Truy vết bảo trì thiết bị Lệnh Sửa Chữa Từ Yêu Cầu Bảo Trì Bảo hành Thiết bị Đối tác Tài Sản Thiết bị Và Kho

Đặt vấn đề

Theo mặc định, Odoo không cung cấp bất kỳ mối quan hệ nào giữa sản phẩm có thể lưu kho và thiết bị. Đây là những đối tượng hoàn toàn độc lập. Từ góc nhìn thiết bị, chúng ta KHÔNG biết thiết bị đến từ đâu.

Giải pháp

Mô-đun này cho phép các thiết bị được tạo tự động từ dịch chuyển kho. Nói cách khác, nếu một sản phẩm được đánh dấu là "Có thể là thiết bị", trong quá trình nhận sản phẩm, Odoo sẽ tạo ra các thiết bị theo số lượng sản phẩm để bạn có thể bảo trì sản phẩm sau này khi sử dụng ứng dụng Bảo trì. Khi nhìn vào một thiết bị, bạn cũng sẽ biết nó đến từ đâu và nó đã di chuyển như thế nào cho đến nay.

Phiên bản hỗ trợ

  1. Community Edition
  2. Enterprise Edition

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.