Tài liệu Nhân viên

Tài liệu Nhân viên

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

789.145 ₫ 789.145 ₫ 789145.0 VND

789.145 ₫
v 15.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_employee_documents
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0 v 14.0
Yêu cầu (các) app Employees (hr) Discuss (mail)

Mô tả

 • Mô đun "Tài liệu nhân viên" cho phép các nhà quản lý nhân sự quản lý các loại tài liệu nhân viên và tự động gửi email thông báo khi tài liệu này sắp hết hạn.
 • Bạn có thể tìm thấy mô đun này tại ứng dụng "Nhân viên" sau khi hoàn tất cài đặt.

Tính năng nổi bật

 1. Quản lý các loại tài liệu

  • Nhà quản lý nhân sự có thể định nghĩa các loại tài liệu không giới hạn. Ví dụ như: Thẻ căn cước công dân, Sổ bảo hiểm, Thẻ An sinh Xã hội, Hộ chiếu, Thị thực.v.v

  • Mỗi loại tài liệu gồm có các thuộc tính dưới đây:

   • Tên: Đặt tên cho loại tài liệu và nên là tên duy nhất trên toàn hệ thống.
   • Số ngày báo trước: Số ngày trước ngày hết hạn để hệ thống thông báo cho nhân viên và người quản lý tài liệu về việc hết hạn. Nhập số không (0) để vô hiệu tính năng thông báo tự động.
   • Mô tả: Trường văn bản miêu tả loại tài liệu.
   • Giữ bởi: Trường thông tin cho phép chọn bản gốc của loại tài liệu này được công ty hay nhân viên lưu giữ.
   • Trả lại khi kết thúc hợp đồng hoặc khi tài liệu hết hạn (Return Upon Termination): Trường thông tin cho biết tài liệu gốc có được trả lại cho chủ sở hữu của nó khi chấm dứt hợp đồng hoặc khi tài liệu hết hạn hay không. Người dùng có thể tích chọn có hoặc không.
 2. Tài liệu nhân viên

  • Là tài liệu Odoo cho phép cán bộ nhân sự quản lý tất cả tài liệu liên quan đến nhân sự của công ty.

  • Mỗi tài liệu chứa các thông tin sau:

   • Số tài liệu: Số/Tên của tài liệu.
   • Giữ bởi: Trường thông tin cho phép chọn bản gốc của loại tài liệu này được công ty hay nhân viên lưu giữ.
   • Trả lại khi kết thúc hợp đồng hoặc khi tài liệu hết hạn (Return Upon Termination): Trường thông tin cho biết tài liệu gốc có được trả lại cho chủ sở hữu của nó khi chấm dứt hợp đồng hoặc khi tài liệu hết hạn hay không. Người dùng có thể tích chọn có hoặc không.
   • Người quản lý tài liệu: Là người trong bộ phận Nhân sự chịu trách nhiệm quản lý tài liệu này.
   • Loại tài liệu: Cho biết loại của tài liệu này. (Ví dụ: Thẻ An sinh Xã hội, Hộ chiếu,v.v.)
   • Nhân viên: Nhân viên có liên quan đến tài liệu này.
   • Ngày cấp: Ngày tài liệu được cấp.
   • Được cấp bởi: Liên kết với một liên hệ được ghi trên hệ thống.
   • Nơi cấp
   • Ngày hết hạn: Ngày tài liệu hết hạn (Nếu có).
   • Số ngày báo trước: Số ngày trước ngày hết hạn để hệ thống thông báo cho nhân viên và người quản lý tài liệu về việc hết hạn.
   • Ảnh 1: Lưu trữ ảnh của tài liệu.
   • Ảnh 2: Lưu trữ ảnh khác của tài liệu.
   • PDF: Lưu trữ bản PDF của tài liệu.
  • Trình xem PDF: Bản PDF có thể được xem trực tuyến mà không cần tải về.

 3. Nhân viên

  • Hiển thị nút thống kê trên biểu mẫu nhân viên để cho biết số lượng tài liệu liên quan đến nhân viên này.
  • Nhấp vào nút sẽ đưa người dùng đến danh sách các tài liệu.
  • Nhân viên có thể tạo / tải lên tài liệu cá nhân của riêng họ.

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.