Khung Kỹ năng Nhân sự

Khung Kỹ năng Nhân sự

bởi Viindoo

6.593.401 ₫ 6.593.401 ₫ 6593401.0 VND

6.593.401 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_skill_framework
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/apps/app/14.0/viin_hr_skill_framework
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Skills Management (hr_skills) Employees (hr) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Chức danh Nhân viên Cấp bậc Nhân viên Ứng dụng HR Cơ sở Vai trò Nhân viên
Các mở rộng Khung kỹ năng nhân viên - Tuyển dụng Đào Tạo Nhân Viên

Ứng dụng này làm gì

Xây dựng khung kỹ năng và năng lực cho mọi nhân viên trong công ty của bạn để họ có thể biết chính xác các kỹ năng bắt buộc họ phải đạt được cũng như các kỹ năng có thì tốt.

Các kỹ năng bắt buộc đối với từng chức vụ và chức danh trong công ty cũng được minh bạch hóa đến mọi nhân viên để họ có thể biết chính xác họ cần phải đáp ứng những kỹ năng gì cho từng nút trong lộ trình thăng tiến của họ.

Ứng dụng này được thiết kế tương thích với SFIA (The Skills Framework for the Information Age - Khung Kỹ năng cho Thời đại Thông tin), một mô hình để mô tả và xây dựng khung kỹ năng và năng lực để làm việc chuyên nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ thông tin (ICT), công nghiệp phần mềm và chuyển đổi số. Nói cách khác, SFIA là một ngôn ngữ chung để mô tả khung kỹ năng và năng lực cho thế giới số.

Ấn bản được Hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.