Bảng lương - Chấm công Làm việc tại nhà

Bảng lương - Chấm công Làm việc tại nhà

bởi Viindoo

13.841.757 ₫ 13.841.757 ₫ 13841757.0 VND

13.841.757 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_payroll_timesheet_wfh
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Time Off (hr_holidays) Employees (hr) Calendar (calendar) Discuss (mail) Project (project) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm các phụ thuộc Tích hợp Chấm công với Bảng lương Chấm công Nghỉ cho Dự án Bảng lương Người thân của nhân viên Nút hành động trên hợp đồng lao động Mô-đun Cơ Sở Ứng dụng HR Cơ sở Tùy Chỉnh Thời Gian Nghỉ Employee Working Schedule

Module này làm gì

 1. Module này cho phép người quản lý nhân sự có thể thiết lập một kiểu nghỉ nào đó mà khi nhân viên nghỉ theo kiểu đó thì bắt buộc phải ghi nhận PoW (Proof of Work, minh chứng có làm việc) thông qua việc chấm công ở ứng dụng Chấm công (Timesheet). Người quản lý nhân sự cũng có thể vô hiệu yêu cầu này đối với 1 vài nhân viên đặc biệt nào đó. Ví dụ: Triển khai làm việc tại nhà cho toàn công ty, yêu cầu mọi người đều phải chấm công để ghi nhận PoW, ngoại trừ CEO:

  • Tạo một kiểu nghỉ mới đặt tên là "Làm việc tại nhà" với tùy chọn Không trả lương không đánh dấu (tức là có trả lương) và tùy chọn Yêu cầu chấm công PoW được đánh dấu.
  • Đi đến hồ sơ nhân viên của CEO và chọn dấu chọn ở tùy chọn 'Yêu cầu chấm công PoW'
 2. Tích hợp với ứng dụng Bảng lương (ứng dụng Bảng lương của Viindoo, không phải của Odoo EE) để phục vụ việc tính toán tự động các thông tin sau trên các phiếu lương:

  • Số Ngày / Giờ chấm công PoW bắt buộc
  • Số Ngày / Giờ chấm công PoW thực tế
  • Số Ngày / Giờ chấm công PoW còn thiếu
 3. Quy tắc lương sau đâu sẽ được sinh ra cho tất cả các cấu trúc lương CƠ SỞ cho tất cả các công ty đang có trong hệ thống khi cài đặt module này để tính toán số tiền bị trừ theo công thức: Số giờ không chấm công PoW * Chi phí mỗi giờ công

  result = -1 * payslip.missing_pow_hours * employee.timesheet_cost
  

  Quy tắc này cũng được tự động sinh ra cho công ty mới khi một công ty mới được tạo trong hệ thống

Ấn bản được Hỗ trợ

 1. Ấn bản Community

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.