Tăng ca

Tăng ca

bởi Viindoo

3.156.580 ₫ 3.156.580 ₫ 3156580.0 VND

3.156.580 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật viin_hr_overtime
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com/intro/overtime
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Employee Contracts (hr_contract) Employees (hr) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Nút hành động trên hợp đồng lao động Mô-đun Cơ Sở Employee Working Schedule
Các mở rộng Bảng Lương - Tăng ca Phê duyệt Tăng ca Điểm danh tăng ca Chấm công Tăng ca

Mô tả

Ứng dụng này cho phép lập kế hoạch và quản lý tăng ca của cán bộ công nhân viên

Tính năng nổi bật

 1. Lập kế hoạch tăng ca

  • Nhân sự có thể đăng ký kế hoạch làm thêm giờ cho mỗi nhân viên trong công ty
  • Quản lý các phòng ban có thể đăng ký kế hoạch làm thêm giờ cho nhóm sau đó đề xuất phê duyệt bởi quản lý cấp cao và cán bộ nhân sự
  • Để sử dụng tính năng này, bạn cần cài đặt thêm mô-đun Phê duyệt Tăng ca (được phát triển bởi Viindoo, tên kỹ thuật là viin_hr_overtime_approval)
 2. Ghi nhận Tăng ca

  • Theo kế hoạch: kế hoạch Tăng ca này có thể được coi như là Tăng ca thưc tế. Không cần công cụ nào khác để ghi nhận Tăng ca
  • Khớp với dữ liệu vào/ra: Thời gian tăng ca thực tế sẽ được ghi nhận bằng cách khớp các đăng ký tăng ca được lên kế hoạch sẵn với dữ liệu vào ra. Để sử dụng tính năng này, cần cài đặt bổ sung mô-đun Điểm danh tăng ca (được phát triển bởi Viindoo,tên kỹ thuật là viin_hr_overtime_attendance)
  • Chấm công: Thời gian tăng ca thực tế sẽ được ghi nhận bằng cách khớp các đăng ký tăng ca được lên kế hoạch sẵn vói dữ liệu chấm công. Để sử dụng tính năng này, cần cài đặt bổ sung mô-đun Chấm công Tăng ca (được phát triển bởi Viindoo,tên kỹ thuật là viin_hr_overtime_timesheet)
 3. Chi phí Tăng ca

  • Định nghĩa quy tắc Tăng ca cho các khoảng thời gian trong ngày với tỷ lệ chi trả

  • Chỉ định cấu trúc tính lương tăng ca cơ bản trên hợp đồng lao động của nhân viên, có thể bao gồm:

   • Nhập thủ công: bạn có thể định nghĩa số tiền tăng ca cơ bản một cách thủ công trên hợp đồng
   • Lương cơ bản: lương tăng ca cơ bản sẽ là lương cơ bản trong hợp đồng
   • Tổng lương: tổng lương tăng ca sẽ là Tổng lương trên hợp đồng. Để sử dụng tính năng này, cần cài đặt Bảng lương (tên kỹ thuật là to_hr_payroll)
   • Lương cộng với phụ cấp có thể điều chỉnh: lương tăng ca cơ bản sẽ bằng lương trong hợp đồng cộng với trợ cấp trong hợp đồng đối với nhân viên có trường Số tiền cơ sở tính toán lương tăng ca. Để sử dụng tính năng này, cần cài đặt mô-đun "Bảng lương" (được phát triển bởi Viindoo, tên kỹ thuật là to_hr_payroll)
  • Tự động khớp kế hoạch tăng ca với quy tắc tính toán tự động của

   • Chi phí tăng ca tiêu chuẩn: chi phí tăng ca sẽ được tính toán bằng lương cơ bản trong hợp đồng nhân với số giờ tăng ca
   • Chi phí tăng ca: chi phí tăng ca sẽ được tính toán bằng lương cơ bản trong hợp đồng nhân với số giờ tăng ca nhân với tỷ lệ chi trả
 4. Hỗ trợ sử dụng ở Môi trường Đa công ty

Ấn bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản Community
 2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.