Tích hợp Đặt suất ăn và Bảng lương

Tích hợp Đặt suất ăn và Bảng lương

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

8.959.116 ₫ 8.959.116 ₫ 8959116.0 VND

8.959.116 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_hr_payroll_meal
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Employees (hr) Discuss (mail) Employee Contracts (hr_contract) Time Off (hr_holidays) Calendar (calendar)
Bao gồm các phụ thuộc Bảng lương Suất ăn Người thân của nhân viên Nút hành động trên hợp đồng lao động Mô-đun Cơ Sở Ứng dụng HR Cơ sở Tùy Chỉnh Thời Gian Nghỉ Employee Working Schedule
Các mở rộng Việt Nam - Tích hợp lương bổng đặt suất ăn với Kế toán

Ứng dụng này làm gì

Ứng dụng này cung cấp tích hợp giữa ứng dụng HR Meal và ứng dụng HR Payroll để khấu trừ giá đặt suất ăn vào phiếu lương của nhân viên.

Các tính năng chính

 1. Đặt suất ăn
  • Hiển thị giá nhân viên phải trả cho bữa ăn và tính toán sự chênh lệnh giữa giá phải trả của công ty và giá phải trả của nhân viên.
 2. Phiếu Lương
  • Khi bấm nút "Bảng tính toán", Odoo sẽ tìm kiếm tất cả các lệnh đặt suất ăn của nhân viên đó trong một khoảng thời gian và thêm chúng vào phiếu lương để quy tắc lương có thể truy cập bằng cú pháp dấu chấm paylip.meal_order_line_ids.
  • Khi nhấn nút "Xác nhận", Odoo sẽ chạy "Bảng tính toán" trước khi thực hiện xác nhận.
 3. Truy cập quy tắc lương
  • result = sum(payslip.hr_expense_ids.mapped(total_amount)) sẽ tổng hợp tất cả các dòng đặt suất ăn và trả lại kết quả cho quy tắc lương.
  • v.v.

Phiên bản được hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.