Chi Tiêu - Tạm Ứng Nhân Viên

Chi Tiêu - Tạm Ứng Nhân Viên

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

11.094.451 ₫ 11.094.451 ₫ 11094451.0 VND

11.094.451 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_hr_expense_employee_advance
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 13.0
Yêu cầu (các) app Invoicing (account) Employees (hr) Discuss (mail) Expenses (hr_expense) Employee Contracts (hr_contract)
Bao gồm các phụ thuộc Tạm ứng Nhân viên Tùy chỉnh Chi Tiêu Kế toán Nhân sự Ứng dụng HR Cơ sở Thanh toán với các dòng thanh toán Mở rộng Form Thanh toán

Mô tả

  • Khi thanh toán cho hóa đơn chi tiêu, bạn có thể lựa chọn phương thức thanh toán bằng Sổ Tiền mặt, Sổ Ngân hàng hoặc Sổ Tạm ứng Nhân viên.
  • Trong trường hợp lựa chọn thanh toán bằng Sổ Tạm ứng Nhân viên, bạn cần biết chính xác là của nhân viên nào để phục vụ việc đối soát khoản Chi tiêu với khoản Tạm ứng trước đó.
  • Mô-đun "Chi Tiêu - Tạm Ứng Nhân Viên" sẽ giải quyết điều đó.

Tính năng nổi bật

Sau khi cài đặt mô-đun này:

  • Tại bước Thanh toán, nếu chọn Phương thức thanh toán là "Sổ Tạm ứng nhân viên" sẽ xuất hiện thêm trường Nhân viên ở dưới để lựa chọn.

Ấn bản được hỗ trợ

  1. Ấn bản Community
  2. Ấn bản Enterprise

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.