Phụ Phí Bán Hàng

Phụ Phí Bán Hàng

bởi T.V.T Marine Automation (aka TVTMA) Viindoo

943.065 ₫ 943.065 ₫ 943065.0 VND

943.065 ₫
v 14.0 0
Demo
Tên kỹ thuật to_fee_definition_sale
Giấy phép OPL v1.0
Website https://viindoo.com
Đọc mô tả cho v 10.0 v 11.0 v 12.0 v 13.0
Yêu cầu (các) app Invoicing (account) Discuss (mail)
Bao gồm các phụ thuộc Định Nghĩa Phí

Key Features

 1. Định nghĩa phí
  • Định nghĩa định mức phí model liên kết với sản phẩm trong quá trình mua/bán. Ví dụ, khi ta bán dịch vụ vận chuyển, thì có thể ta cần thu phí đi đường của khách hàng. Trong trường hợp đó, ta có thể định nghĩa dịch vụ và liên kết nó đến định mức phí như sau:
   • Dịch vụ vận tải X: là một loại hình dịch vụ
   • Road Toll 1: Là một loại dịch vụ khác đại diện cho phí đi đường
   • Trong dịch vụ vận chuyển X, chọn Road Toll 1 làm định mức phí của Transportation Service X
 2. Phí cũng là một sản phẩm, do đó nó đã được tích hợp với module Kế toán của Odoo
 3. Hỗ trợ định mức phí có chứa phí con (đệ quy), ví dụ:
  • Dịch vụ vận tải X có thể có cấu trúc phí như sau:
   • Thu phí xử lý hàng hóa không gây ô nhiễm tại bến. Phí này là một loại sản phẩm trong Odoo và nó có thể chứa các phí con của nó như sau:
    • Phí bảo vệ môi trường
    • Phí bốc dỡ hàng hóa
   • Thu phí đi đường trong khi vận chuyển
  • Khi tính các loại chi phí của dịch vụ vận tải X, module này cung cấp các tính năng sau:
   • Thu phí trực tiếp: bao gồm phí xử lý hàng hóa không gây ô nhiễm tại bến và phí vận chuyển
   • Thu các loại phí con: bao gồm phí bảo vệ môi trường, phí bốc rỡ hàng hóa
   • Phí đệ quy: bao gồm hai loại trên
 4. Hỗ trợ tính phụ phí bán hàng
  • Thêm mới nút "Tính Phụ Phí" vào Hóa đơn bán hàng form. Khi ấn vào nút này, Odoo sẽ tìm và tính tất cả các phí liên kết với tất cả các sản phẩm của hóa đơn sau đó thêm vào hóa đơn trên một dòng.
  • Sau khi xác nhận hóa đơn (để tạo đơn hàng), Odoo kiểm tra nếu phụ phí đã được thêm hay chưa. Nếu chưa, Odoo sẽ hỏi người dùng xác nhận để tính toán phụ phí và thêm vào đơn hàng.

Ấn bản hỗ trợ

 1. Ấn bản cộng đồng
 2. Ấn bản doanh nghiệp

This software and associated files (the "Software") may only be used (executed, modified, executed after modifications) if you have purchased a valid license from the authors, typically via Odoo Apps, or if you have received a written agreement from the authors of the Software (see the COPYRIGHT file).

You may develop Odoo modules that use the Software as a library (typically by depending on it, importing it and using its resources), but without copying any source code or material from the Software. You may distribute those modules under the license of your choice, provided that this license is compatible with the terms of the Odoo Proprietary License (For example: LGPL, MIT, or proprietary licenses similar to this one).

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.